IT Knowledge

  • Home -
  • IT Knowledge
IT Knowledge Is Important For Your Future
Pengetahuan IT Adalah Penting Untuk Masa Depan Anda
IT知识对您的未来很重要

 

FUTURE
MASA DEPAN
未来

university More important in the near future
Penting untuk masa akan datang
在未来开始占据越来越重要的地位

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
人工智能

university When more Blue-collar Workers are replaced by AI robots
Apabila Pekerja Kolar Biru (operator, buruh binaan, pemandu) diganti oleh robot AI
当越来越多蓝领员工被人工智能的机器人(AI)取代时

ENTREPRENEURSHIP
KEUSAHAWANAN
创业

university IT knowledge support entrepreneurship and business process
Pengetahuan IT merangkumi keusahawanan dan proses perniagaan
IT 知识支持创业和业务流程

DIGITAL WORLD
DUNIA DIGITAL
数码世界

university IT knowlegde can help you study all knowledge from digital world
Pengetahuan IT membantu untuk mempelajari pengetahuan dunia digital
IT 知识帮您学习数码世界中的所有知识

SECURITY
KESELAMATAN
降低风险

university Secure a less hazardous working environment
Mengurangkan persekitaran kerja yang bahaya
可确保拥有较少危害性的工作环境